Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442042

Γραφείο: 0080

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Συντονισμού και Προγραμματισμού Πολιτικών είναι αρμόδιο για:
α) την εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και του προσωπικού του Υπουργείου (Ανεξάρτητων – Αποκεντρωμένων – Γενικών Γραμματειών), την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων βελτίωσης της λειτουργίας των υπηρεσιών, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
β) τη διεξαγωγή ερευνών αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και τη διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας τους,ώστε να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις ανάγκες των πολιτών,
γ) το συντονισμό κατάρτισης και επανακαθορισμού στόχων και δεικτών των υπηρεσιών του Υπουργείου και την παρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων και πολιτικών του,
δ) τον προσδιορισμό δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3230/2004,
ε) τη μέριμνα για την πιστοποίηση και αυτοαξιολόγηση των δομών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του,
στ) την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την καθιέρωση συστημάτων διοίκησης ολικής ποιότητας και διαδικασιών αυτοαξιολόγησης (Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης στις διοικητικές και εκπαιδευτικές δομές, διαδικασίες πιστοποίησης βάσει ΙSO),
ζ) την εφαρμογή πολιτικών για τη συγκριτική επίδοση των υπηρεσιών του Υ.ΠΑΙ.Θ. και των υπηρεσιών που υπάγονται σ' αυτό,
η) τη σύνταξη του ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Υπουργείου, καθώς και το συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας,
θ) το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποκεντρωμένης και τοπικής διάστασης των δράσεων του Υπουργείου για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα