Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442370

Γραφείο: 2173

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού είναι αρμόδιο για:
α) τον σχεδιασμό, την κατάρτιση και τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε ετήσια βάση και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής σε βάθος τετραετίας, κατόπιν υποβολής προτάσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες,
β) την κατανομή ανωτάτων ορίων πιστώσεων προϋπολογισμού του Υπουργείου ανά μείζονα κατηγορία και Κ.Α.Ε.,
γ) τα αιτήματα μεταβολών Προϋπολογισμού, ποσοστών διάθεσης και έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων μεταβολών Προϋπολογισμού, κατόπιν αιτιολογημένων σχετικών αιτημάτων των άλλων Διευθύνσεων.
δ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών εποπτευόμενων Φορέων για την προετοιμασία των απαιτούμενων αναλύσεων και αναφορών σχετικά με τα στοιχεία του τακτικού προϋπολογισμού και το ΜΠΔΣ,
ε) τη συνεπικουρία στο Τμήμα Νομοθετικής Πρωτοβουλίας στη σύνταξη εκθέσεων δαπανών για τα σχέδια νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων,
στ) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή υπερωριών των Διοικητικών Υπαλλήλων που είναι αποσπασμένοι σε γραφεία Βουλευτών,
ζ) τη μεταβίβαση πιστώσεων στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Εκπαίδευσης για την καταβολή επιδικασθέντων χρηματικών ποσών και δικαστικών εξόδων, τόκων κ.λπ.,που αφορούν διοικητικούς υπαλλήλους Περιφερειακών Υπηρεσιών Εκπαίδευσης,
η) την παρακολούθηση εναρμόνισης του προϋπολογισμού με το ΜΠΔΣ,
θ) την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με την εκτέλεση του Προϋπολογισμού,
ι) την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων για τις μεταβολές του Προϋπολογισμού που εκτελούνται από το Τμήμα,
ια) την παρακολούθηση των μεταβολών του Μητρώου δεσμεύσεων, όπως αυτό τηρείται στις αρμόδιες Διευθύνσεις,
ιβ) την αξιολόγηση των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων κάθε πρότασης πολιτικής, προγράμματος ή δράσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου ή της Κυβέρνησης (σε συνεργασία με το Τμήμα ΠΔΕ) και παροχή γνώμης,
ιγ) την παραγωγή σχετικών δημοσιονομικών αναλύσεων και λοιπών αναφορών,
ιδ) την κοινοποίηση εγκυκλίων οικονομικού περιεχομένου,
ιε) την παροχή απόψεων επί της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
ιστ) την μεταβίβαση πιστώσεων με επιτροπικά εντάλματα για την καταβολή των μισθωμάτων και λειτουργικών δαπανών των Γενικών Αρχείων του Κράτους,
ιζ) τη βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης επί σχεδίων ΚΥΑ αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων πλην αυτών που αφορούν στην εκπαίδευση,
ιη) τη σύνταξη και υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Μνημονίου Συνεργασίας και η παρακολούθησης της εκτέλεσης των στόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα