Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ)

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442408

Γραφείο: 2114

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Γ΄ Κατάρτισης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) είναι αρμόδιο για:
α) την επεξεργασία και την κατάρτιση των υποβαλλόμενων προτάσεων των Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υπηρεσιών και Φορέων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητάς τους και αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),
β) την αξιολόγηση, σε συνεργασία με τα συναφή τμήματα, των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου,
γ) την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα για το ΠΔΕ σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) και με Συλλογικές Αποφάσεις Μελετών και Σχεδιασμού (Σ.Α.Μ.Σ.) και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν,
δ) την παρακολούθηση του ΠΔΕ σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, το ετήσιο ΠΔΕ, τα ανώτατα όρια και τους στόχους, καθώς και αναμόρφωση του ΠΔΕ ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες,
ε) την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και το συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του ΠΔΕ από το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας,
στ) συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του ΠΔΕ,
ζ) την έκδοση αποφάσεων ορισμού υπολόγων−διαχειριστών των έργων του ΠΔΕ για την πληρωμή των εκτελούμενων από υπηρεσίες του Υπουργείου έργων και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.),
η) την πληροφόρηση των διαχειριστών έργων, σχετικά με την οικονομική κατάσταση των έργων τους,
θ) την παροχή απαντήσεων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα