Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442801, 2103442914

Γραφείο: 2120

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Παρακολούθησης Προϋπολογισμού και Αναφορών Εποπτευόμενων Φορέων Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αρμόδιο για:
α) την έκδοση αποφάσεων δέσμευσης πίστωσης για τις επιχορηγήσεις και αποφάσεων επιχορήγησης όλων των φορέων πλην Ανωτάτης Εκπ/σης,
β) την έγκριση και παρακολούθηση εκτέλεσης των προϋπολογισμών και τροποποιήσεών τους καθώς και των απολογισμών των φορέων,
γ) την Καταβολή μισθωμάτων Δημοσίων Βιβλιοθηκών,
δ) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης σε εκκλησιαστικούς και λοιπούς φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις,
ε) την έκδοση αποφάσεων επιχορήγησης των σχολικών επιτροπών εξωτερικού, πανεπιστημιακών εδρών ελληνικών σπουδών, στο εξωτερικό και των λοιπών νομικών προσώπων που δεν εντάσσονται στην αρμοδιότητα άλλου Τμήματος της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και απολογιστικός έλεγχος,
στ) τον έλεγχο και την αποστολή στοιχείων των φορέων μέσω του τμήματος οδηγιών και δημοσιονομικών αναφορών προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και την Ελληνική Στατιστική Αρχή
ζ) τη μέριμνα για την έγκαιρη κοινοποίηση των εγκυκλίων, που αφορούν στην οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων του και την παροχή σχετικών κατευθύνσεων,
η) την τήρηση του Μητρώου δεσμεύσεων για τις δεσμεύσεις και πληρωμές των ανωτέρω υποχρεώσεων,
θ) τη βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισμό των ΚΥΑ επί σχεδίου αποζημιώσεων επιτροπών και συλλογικών οργάνων εποπτευομένων φορέων, κατά λόγο αρμοδιότητας ως προς τους φορείς,
ι) τη σύνταξη των Μνημονίων Συνεργασίας με τους φορείς που εποπτεύει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις και την παρακολούθηση εκτέλεσης των τριμηνιαίων και στόχων

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα