Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και προστασίας Δικαιωμάτων μαθητών με αναπηρία

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442190

Γραφείο: 1100

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Α΄ Σπουδών, Υποστηρικτικών Μέσων και Υπηρεσιών Ειδικής Εκπαίδευσης και Προστασίας Δικαιωμάτων Μαθητών με Αναπηρία είναι αρμόδιο για:
α) τη συγκρότηση ειδικών επιστημονικών ομάδων για την έγκριση προτεινόμενων προγραμμάτων σπουδών, σχολικών βιβλίων και κάθε είδους εκπαιδευτικού υλικού και μέσων, καινοτόμων προγραμμάτων και δράσεων προγραμμάτων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής αγωγής και αποφυγής της σχολικής βίας καθώς και κάθε είδους εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού υλικού και μέσων άλλων φορέων,
β) την εισήγηση για την έκδοση αναλυτικών και Ωρολογίων Προγραμμάτων Σπουδών για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης,
γ) θέματα επιμόρφωσης και επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού όλων των κλάδων της ειδικής εκπαίδευσης,
δ) την εκπροσώπηση του Υπουργείου στον Ευρωπαϊκό Φορέα για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή (ΕΦΕΑ)− European Agency for Development in Special Needs Education και τον συντονισμό του ελληνικού δικτύου ανταλλαγής μεταξύ επαγγελματιών και εκπροσώπων άλλων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης (Ε.Ε),
ε) τα θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και κανονισμού λειτουργίας των δομών και υπηρεσιών γνωμάτευσης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, της εξειδικευμένης διδακτικής Εκπαιδευτικής υποστήριξης και συνεκπαίδευσης, των Τμημάτων Ένταξης (ΤΕ), των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και της κατ' οίκον διδασκαλίας,
στ) τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση και κατάργηση Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) καθώς και τα θέματα εξοπλισμού των σχολικών μονάδων, τις προδιαγραφές για όλα τα εξοπλιστικά μέσα των μονάδων και των εργαστηρίων,
ζ) τον ειδικό εξοπλισμό, τα τεχνικά βοηθήματα και το ειδικό παιδαγωγικό υλικό που έχει ανάγκη ο μαθητής με αναπηρία,
η) την κατάρτιση αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
θ) την κατάρτιση αποφάσεων για τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης και τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις εισαγωγικές στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
ι) την παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών των ειδικών σχολείων,
ια) την ανάπτυξη και οργάνωση ειδικών προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης για γονείς με παιδιά με αναπηρία ηλικίας 0−6 ετών,
ιβ) την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού χάρτη σε θέματα εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία και την διαμόρφωση στρατηγικών και βέλτιστων πρακτικών για τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την αναπηρία,
ιγ) τη συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα, με το συνήγορο του παιδιού, με τους συλλόγους και φορείς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους επιστημονικούς επαγγελματικούς φορείς των εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής των κλάδων του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), τον σχεδιασμό των ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων δράσεων, τη διοργάνωση μαθητικών εκδηλώσεων των Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και
εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων και Δημοσίων Σχέσεων και την εκπροσώπηση του Υπουργείου σε σχετικές εκδηλώσεις που οργανώνονται από συλλόγους και φορείς και διεθνείς συναντήσεις για θέματα ειδικής εκπαίδευσης και αναπηρίας,
ιδ) τη μέριμνα για κάθε θέμα εντοπισμού μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή και αναπηρία, διεπιστημονικής διαγνωστικής αξιολόγησης των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και του Εξατομικευμένου Προγράμματος Εκπαίδευσης για μαθητές με διαπιστωμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και του Προγράμματος Υποστήριξης της οικογένειάς τους,
ιε) τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν στην έγκριση και εποπτεία της εφαρμογής των Προγραμμάτων Σπουδών Ειδικής Εκπαίδευσης,
ιστ) την εισήγηση θεμάτων κανονισμών για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα και την επαγγελματική δεοντολογία εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής (Νηπιαγωγών, Δασκάλων, καθηγητών όλων των κλάδων Ειδικής Αγωγής), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού,
ιζ) την έγκριση των πρακτικών ασκήσεων σπουδαστών σε προγράμματα σπουδών στους κλάδους εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, κλάδους Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π) καθώς και τις μεταπτυχιακές έρευνες σε θέματα ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών,
ιη) τον χειρισμό των μαθητικών θεμάτων που αφορούν στους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είτε φοιτούν σε αυτοτελείς Σ.Μ.Ε.Α.Ε, είτε σε σχολεία της Γενικής Παιδείας και σε κάθε άλλο σχετικό με την εκπαιδευτική διαδικασία θέμα.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα