Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2103442293

Γραφείο: 1164

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σπουδών, Προγραμμάτων, Οργάνωσης και Μαθητικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:
α) όλα τα ζητήματα που αφορούν στην η ίδρυση, αναγνώριση, λειτουργία, εποπτεία, συγχώνευση, κατάργηση, εκπροσώπηση, διδασκαλία, σύνθεση διδακτικού προσωπικού, στελέχωση, φοίτηση των μαθητών και στην εν γένει οργάνωση και λειτουργία των Μονάδων − Δομών των μονάδων ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, των διαπολιτισμικών, μειονοτικών και ξένων σχολείων,
β) την εποπτεία και όλα τα θέματα που αφορούν το Διεθνές Σχολείου Λάρισας και το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) Ηρακλείου Κρήτης,
γ) την εποπτεία εφαρμογής προγραμμάτων εκπαίδευσης, χορήγηση βεβαιώσεων ισοτιμίας − αντιστοιχίας ξένων τίτλων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
δ) τις σχολικές εφορείες των μειονοτικών σχολείων, τη διοίκηση και τον συντονισμό των αποκεντρωμένων υπηρεσιών σε θέματα μειονοτικής εκπαίδευσης,
ε) την πιστοποίηση καταλληλότητας των εκπαιδευτικών μονάδων του εξωτερικού ως εξεταστικών κέντρων
στ) την τήρηση αρχείου ξένων σχολείων,
ζ) το σύνολο των μαθητικών θεμάτων
η) τις εγκρίσεις για το χαρακτηρισμό μαθητών του εξωτερικού ως «κατ' οίκον ή κατ' ιδίαν διδαχθέντες» και
κάθε άλλη σχετική με τα ανωτέρω αρμοδιότητα
θ) τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μειονοτικής Εκπαίδευσης (Υ.Σ.Μ.Ε.),
ι) την κατάρτιση σχετικών αποφάσεων για την έκδοση, κυκλοφορία και διάθεση των βιβλίων και κάθε μορφής εκπαιδευτικού υλικού και μέσων για την κάλυψη των αναγκών των μειονοτικών σχολείων,
ια) κάθε θέμα που αφορά στις σπουδές ανωτάτου επιπέδου σε σχέση με τη μειονοτική εκπαίδευση,
ιβ) τη συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους λοιπούς ελληνικούς και ξένους φορείς, συμπεριλαμβανομένων και των ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού, για την προβολή, προώθηση, επιστημονική έρευνα, διδασκαλία και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό,
ιγ) την ικανοποίηση αιτημάτων φορέων του εξωτερικού για ενίσχυσή τους με αποστολή βιβλίων, λεξικών και άλλου οπτικοακουστικού υλικού,
ιδ) την αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών μονάδων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα