Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σχεδιασμού, Εποπτείας, Αξιολόγησης Προγραμμάτων και Αξιοποίησης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Υποδομών Φορέων είναι αρμόδιο για:
α) την ίδρυση, διάλυση, ενοποίηση, τον διαχωρισμό, την ολική ή μερική μεταφορά των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και για την οργανωτική δομή τους,
β) την παρακολούθηση της λειτουργίας και τη γενική δραστηριότητα των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την λειτουργική βελτίωσή τους,
γ) την παραπομπή θεμάτων των εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων στο Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας ή − κατά περίπτωση − στα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια,
δ) την εισήγηση για την κατανομή των πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό στους εποπτευόμενους Ερευνητικούς και Τεχνολογικούς Φορείς,
ε) την παρακολούθηση των επιστημονικών δραστηριοτήτων των ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων,
στ) τη σχεδίαση ερευνητικών προγραμμάτων για την ενίσχυση των Εποπτευομένων Φορέων, την προκήρυξη, την παρακολούθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, διαχείρισης και παραλαβής των έργων αυτών,
ζ) την ανάπτυξη, αναβάθμιση, επέκταση, τροποποίηση, και χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών υποδομών των Εποπτευομένων Φορέων,
η) τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων των Εποπτευομένων Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων με τη διαδικασία των έμμεσων πληρωμών στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων που προκηρύσσονται από άλλους φορείς,
θ) την εισήγηση για χρηματοδοτήσεις των εποπτευομένων φορέων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,
ι) την αξιολόγηση και αποτίμηση του έργου των Εποπτευόμενων Φορέων και την κατάρτιση των απαραίτητων αποφάσεων και διοικητικών πράξεων.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα