Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα Σπουδών και οργάνωσης των δομών Επαγγελματικής Κατάρτισης
β) την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των δημοσίων ΙΕΚ
γ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων όλων των μονάδων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
δ) την εποπτεία εφαρμογής θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
ε) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των προγραμμάτων όλων των μονάδων και προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού.
στ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους της επαγγελματικής εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και τον καθορισμό εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των ΙΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή ν.π.δ.δ
ζ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στις ειδικότητες, στα ωρολόγια και αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων κατάρτισης, τις εργαστηριακές ασκήσεις, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μορφή, τη διάρκεια και τους όρους πρακτικής άσκησης και εφαρμογής, την έναρξη και λήξη των εκπαιδευτικών εξαμήνων, τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), καθώς και την έγκριση των προγραμμάτων των ΣΕΚ και ΙΕΚ αρμοδιότητας άλλων
Υπουργείων ή νπδδ.
η) τη διαχείριση του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α) και ειδικότερα των συστημάτων αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και τη σύνδεσή τους με τα υπόλοιπα συστήματα του Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.
θ) τη διαχείριση και εποπτεία του συστήματος της Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΑΕΚ)
ι) Την οριοθέτηση της αρχικής και της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και την εναρμόνιση και σύνδεσή τους.
ια) τον καθορισμό συστημάτων κινήτρων για τη συμμετοχή εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στη συνεχιζόμενη κατάρτιση και την εποπτεία εφαρμογής τους
ιβ) τη διασφάλιση της ποιότητας και την αξιολόγηση των παρεχομένων υπηρεσιών μη τυπικής επαγγελματικής κατάρτισης ΙΕΚ και ΣΕΚ
ιγ) την ανάληψη δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
ιδ) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Οδηγού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων.
ιε) τη διερεύνηση των αναγκών κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα