Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Τμήμα Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων είναι αρμόδιο για:
α) τα θέματα Σπουδών και οργάνωσης των δομών της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
β) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
γ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων και του Οδηγού Σχεδιασμού Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης των Δήμων,
δ) τη διαμόρφωση θεμάτων που αφορούν στο περιεχόμενο και τις μεθόδους κατάρτισης στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ),στα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) καθώς και τον καθορισμό εκπαιδευτικών προδιαγραφών των προγραμμάτων των ΣΕΚ αρμοδιότητας άλλων Υπουργείων ή νπδδ,
ε) τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά τη γενική τυπική εκπαίδευση ενηλίκων,
στ) την ανάληψη δράσεων για τη συμμετοχή ευάλωτων κοινωνικά ομάδων σε προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
ζ) την εποπτεία του Συστήματος Μη Τυπικής Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων,
η) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στον πληθυσμό της χώρας και τον απόδημο ελληνισμό,
θ) τη διαμόρφωση του λειτουργικού πλαισίου των προγραμματικών συμβάσεων με τους Δήμους για την ανάθεση της λειτουργίας και της διαχείρισης των τοπικών δομών και των προγραμμάτων γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και των προγραμμάτων ΔΒΜ των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ,
ι) τη σχεδίαση και υλοποίηση των δράσεων υποστήριξης των Δήμων για την αποτελεσματική εφαρμογή των προτύπων και μέσων προώθησης ΔΒΜ, καθώς και προσαρμογή των οργανωτικών δομών των Δήμων στην άσκηση αρμοδιοτήτων ΔΒΜ με τη δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
ια) την εκπαίδευση των μελών εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας στο πλαίσιο του εθνικού προγράμματος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων,
ιβ) τη ρύθμιση των θεμάτων που αφορούν το ρόλο και τη διαδικασία συμμετοχής στην εκπόνηση των Τοπικών Προγραμμάτων υποστήριξης της εκπαίδευσης και ΔΒΜ των Σχολικών Συμβουλίων, Σχολικών Επιτροπών και των Συλλόγων Γονέων των σχολικών μονάδων του κάθε δήμου, καθώς και των θεμάτων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των Σχολών Γονέων,
ιγ) τη διασφάλιση της ποιότητας και αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ότι αφορά τη μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων και την άτυπη μάθηση,
ιδ) την ευθύνη, τη λειτουργία και την εποπτεία των Σχολών Γονέων,
ιε) την λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης της ΓΓΔΒΜ
ιστ) την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου όλων των μονάδων, δημόσιων ή ιδιωτικών, που δεν ανήκουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση όπως Κέντρα Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1 και 2 και την εποπτεία εφαρμογής του εκπαιδευτικού πλαισίου Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης, καθώς και την εναρμόνισή τους με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο,
ιζ) τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας,
ιη) τη διερεύνηση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών των ενηλίκων σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα