Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνο:

Γραφείο:

Αρμοδιότητες

Το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς είναι αρμόδιο για:
α) την κατάρτιση του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, και των προγραμμάτων εφαρμογής του,
β) την εποπτεία για την εφαρμογή όλων των πολιτικών στον Τομέα Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, την εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς και των επιμέρους Προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
γ) την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του Εθνικού Προγράμματος Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, που εξειδικεύεται σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
δ) τη σύνταξη συνολικής ετήσιας έκθεσης για τη Διά Βίου Μάθηση και Νέα Γενιά στην Ελλάδα,
ε) την ανάθεση μελετών, για την προώθηση καινοτομιών με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των δράσεων Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς,
στ) τη διενέργεια μελετών, ερευνών, στατιστικών και συγκριτικών αναλύσεων των θεμάτων που αφορούν στη Δια Βίου Μάθηση και τη Νέα Γενιά,
ζ) την υλοποίηση του Προγράμματος «Ιστορικό Αρχείο της Ελληνικής Νεολαίας»,
η) τη διευκόλυνση της διασυνοριακής κινητικότητας των νέων, ιδίως της εκπαιδευτικής
θ) κινητικότητας και το διαπολιτισμικό διάλογο προς όφελος των νέων,
ι) τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας σε θέματα νεολαίας με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο και για την παρακολούθηση της σύναψης και της υλοποίησης συμφωνιών.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα