Η Κυριότερη νομοθεσία που αφορά τις σχέσεις Πολιτείας και Θρησκευτικών κοινοτήτων στο σύνολό τους

ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Ι. Σύνταγμα της Ελλάδος: Αρθρα 3, 13, 18 §8, 28 §1, 72 §1, 105.
ΙΙ. Ν.Δ. 53/1974 Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως "δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών" ως και του Προσθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952: Αρθρον 9.
ΙΙΙ. Ν. 945/1979 Περί κυρώσεως της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Οικονομικήν Κοινότητα και την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, ως και της συμφωνίας "περί προσχωρήσεως της Ελλάδος εις την Ευρωπαϊκήν Κοινότητα Ανθρακος και Χάλυβος": Κοινή δήλωση περί του Αγίου Όρους.
ΙV. Ν. 2691/1999 Κύρωση της Συνθήκης του Αμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη: Δήλωση για το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων.
Δήλωση της Ελλάδας σχετικά με τη δήλωση για το καθεστώς των εκκλησιών και των μη ομολογιακών ενώσεων.
V. Α.Ν. 1363/1938 Περί κατοχυρώσεως διατάξεων των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος.
VI. Α.Ν. 91938 Περί ιερών ναών και εφημερίων: Αρθρο 41.
VII. Β.Δ. της 20.5/2.6.1939 Περί εκτελέσεως διατάξεων του Αναγκ. Νόμου υπ αριθ. 1672/1939 περί τροποποιήσεως του Αναγκ. Νόμου υπ αριθ. 1363/1938 περί κατοχυρώσεως των άρθρων 1 και 2 του εν ισχύι Συντάγματος.
VIII. Ν. 1763/1988 Στρατολογία των Ελλήνων: Αρθρο 6.
IX. Ν. 2510/1997 Ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυποτάκτων και οπλιτών, τροποποίηση διατάξεων της στρατολογικής νομοθεσίας, καθιέρωση εναλλακτικής υπηρεσίας και άλλες διατάξεις: Αρθρα 18-24.
X. Ν. 1771/1988 Τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος εισαγωγής σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις: Αρθρο 16.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ι. Πατριαρχικός και Συνοδικός Τόμος του 1850.
ΙΙ. Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1866.
ΙΙΙ. Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1882.
ΙV. Πατριαρχική και Συνοδική Πράξις του 1928.
V. Ν. 590/1977 Περί του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος (με την Εισηγητική του Έκθεση).
VI. Ν. 1700/1987 Ρύθμιση θεμάτων εκκλησιαστικής περιουσίας.
VII. Ν. 1811/1988 Κύρωση της "Σύμβασης παραχώρησης στο Δημόσιο της δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος που συμβάλλονται στη σύμβαση αυτή".
VIII. Ν. 2413/1996 Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις: Αρθρο 55.
IX. Ν. 5383/1932 Περί των εκκλησιαστικών δικαστηρίων και της προ αυτών διαδικασίας.

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Ι. Σύμβαση Οικουμενικού Πατριαρχείου και Κρητικής Πολιτείας της 14ης Οκτωβρίου 1900.
ΙΙ. Ν. 4149/1961 Περί καταστατικού Νόμου της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας και άλλων τινών διατάξεων.

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

Ι. Ν.Δ. της 10/16.9.1926 Περί κυρώσεως του Καταστατικού Χάρτου του Αγίου Όρους.
ΙΙ. Καταστατικός Χάρτης του Αγίου Όρους Αθω.
ΙΙΙ. Ν. 1166/1981 Περί συστάσεως ετησίας οικονομικής χορηγίας του Δημοσίου προς τας Ιεράς Μονάς του Αγίου Όρους.
ΙV. Ν. 1198/1981 Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις την εκτός του Αθω ακίνητον περιουσίαν των Ι. Μονών του Αγίου Όρους και των άλλων τινών διατάξεων.
V. Π.Δ. 1231/1981 Περί καταρτίσεως του Οργανισμού λειτουργίας του υπό του Ν. 1198/81 συσταθέντος Νομικού Προσώπου Δικαίου υπό την επωνυμίαν "Κέντρον Διαφυλάξεως της Αγιορειτικής Κληρονομίας" (ΚΔΑΚ).
VI. Ν. 2594/1998 Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου "Οργανισμός του Υπουργείου Εξωτερικών": Αρθρο 21.
VII. Π.Δ. 227/1998 Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους.

ΙΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ι. Ν. 1155/1981 Περί αναγνωρίσεως της Πάτμου ως Ιεράς Νήσου και ρυθμίσεως εκκλησιαστικών τινών θεμάτων.
ΙΙ. Ν. 2351/1995 Αναγνώριση της περιοχής των Μετεώρων ως ιερού χώρου και άλλες διατάξεις.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ι. Ν. 2456/1920 Περί Ισραηλιτικών κοινοτήτων.
ΙΙ. Α.Ν. 367/1946 Περί ανασυγκροτήσεως Ισραηλιτικών Κοινοτήτων.
ΙΙΙ. Ν. 1920/1991 Κύρωση της από 24ης Δεκεμβρίου 1990 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου "Περί Μουσουλμάνων Θρησκευτικών Λειτουργιών".
ΙV. Ν. 2731/1999 Ρύθμιση θεμάτων Διμερούς Κρατικής Αναπτυξιακής Συνεργασίας και Βοήθειας, ρύθμιση θεμάτων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και άλλες διατάξεις.


Πηγή: Ι. Μ. Κονιδάρη, "Θεμελιώδεις διατάξεις σχέσεων Κράτους - Εκκλησίας"
(Βιβλιοθήκη Εκκλησιαστικού Δικαίου, Σειρά Α΄: Πηγές 1),
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999

ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΟΙΝΟΥ

Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου δέχονται το κοινό καθημερινά από 12:00 έως 14:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

Είσοδος Δικηγόρων καθημερινά 11:00 (εκτός περιόδου εξετάσεων).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου 37, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 80

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ : Τηλεφωνικό Κέντρο τηλ.: 210 344 2000 (Στη θέση των τεσσάρων τελευταίων ψηφίων μπορούν να τοποθετηθούν τα τέσσερα τελευταία ψηφία του εσωτερικού τηλεφώνου του γραφείου που σας ενδιαφέρει, ώστε να επικοινωνήσετε απ' ευθείας.)                                        Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: τηλ.: 1550, 210-3442793,  210-3442806, 210-3442649, 210-3442505, 210-3442508

Τηλεφωνικός κατάλογος Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ συμπληρώνοντας την φόρμα